ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η juwi προσφέρει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης Φ/Β Σταθμών, εξασφαλίζοντας στον επενδυτή τη μέγιστη δυνατή απόδοσή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του Φ/Β Σταθμού μέσω του συστήματος τηλεμετρίας, την προληπτική συντήρηση και την άμεση απόκριση σε περίπτωση βλάβης.

Η juwi διαθέτει κέντρο ελέγχου και κινητά συνεργεία τα οποία εκτελούν τις προγραμματισμένες συντηρήσεις και τις επισκευές σε περίπτωση βλάβης. Η ομάδα O&M της juwi αποτελείται από μηχανικούς ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, εξειδικευμένους σε Φ/Β εγκαταστάσεις και πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές των Αντιστροφέων.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Στο ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης του Φ/Β Σταθμού καταγράφονται όλες τις εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης αλλά και των επισκευών, με αναλυτικές περιγραφές των συμβάντων, των ενεργειών αποκατάστασης, την εκτίμηση για τα αίτια που τα προκάλεσε και προτεινόμενες ενέργειες που μπορεί να αποτρέψουν την επανάληψη τους. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες των κατασκευαστών του

juwi Hellas Α.Ε.

Λ. Βουλιαγμένης 24
16777 Ελληνικό, Ελλάδα

Αποστολή E-Mail

Tel.+30 210 9638570
Fax.+30 210 9638572

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Παρακολούθηση της λειτουργίας σύμφωνα με κανονιστικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (νομική, ασφάλιση, HSE κ.λπ.
Ανάλυση δεδομένων για την επαλήθευση της απόδοσης του Φ/Β Σταθμού (π.χ. τεχνική και ενεργειακή διαθεσιμότητα, καμπύλη ισχύος)
Συντονισμός και επέμβαση για αντιμετώπιση προβλημάτων
Αναφορά βασικών αριθμών (π.χ. διαθεσιμότητα, PR, δεδομένα απόδοσης, παραγωγή ενέργειας) και την κατάσταση του Φ/Β Σταθμού
Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εγκαταστάσεων
Δημιουργία μεμονωμένων τεχνικών εκθέσεων
Τεχνικές συμβουλές σχετικά με τις μετασκευές και τις τροποποιημένες κανονιστικές απαιτήσεις
Διατήρηση αρχείου ιστορικού του Φ/Β Σταθμού
Εποπτεία τεχνικής ασφάλειας
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜEΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗ
Απομακρυσμένη παρακολούθηση των Φ/Β Σταθμών 24/7
Συνεχής παρακολούθηση της σύνδεσης επικοινωνίας και των συνθηκών λειτουργίας του συστήματος
Online συλλογή και αποθήκευση δεδομένων βασικού λειτουργικού συστήματος
Online παροχή δεδομένων απόδοσης
Εποπτεία και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων στα έργα, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής και αποθήκευσης των log files
Αντιμετώπιση προβλημάτων εντός ωραρίου εργασίας
Hotline τεχνικής υποστήριξης εντός ωραρίου εργασίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισμού
Σημείο επαφής για τους εργολάβους συντήρησης του ιδιοκτήτη, τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και τον Διαχειριστή του Δικτύου
Παρακολούθηση του συστήματος φύλαξης των Φ/Β Σταθμών